top of page
deha2.png
j_JPM_nero.png

DEHA ЕСО сигурност от природата за цялото семейство

 "Думата DEHA означава ЧОВЕШКО СЪЩЕСТВО на Санскрит и загатва за значението на космоса в по-малък мащаб. DEHA е линия за цялото семейство. Не съществува друга толкова НАТУРАЛНА линия,не само заради специалната й формула, а и защото при употребата й  се радвате на непрекъснати ползи.  По-ниска консумация на вода и по-малко необходима енергия, за да я загреете."

 

ползи нежно почиства и хидратира тялото и косата, като едно­вре­менно защитава околната среда. Един продукт с няколко различни действия, т.е. пести­те енергия докато се къпете. Начин на жи­вот в хармония с природата.


активни съставки

Ленено масло: Съдържа лино­лова киселина, която спомага за регулиране хидратацията на ко­жата и така я прави по-ела­с­­тична. Козметичното му при­ло­жение върху коса­та пре­до­т­вра­тява запли­та­­не­то на кра­и­­ща­та и ес­тест­­вено премах­ва вече съ­ще­­ствуващите таки­­ва, хи­дра­­­­­ти­­ра и рекон­стру­ира фи­б­ри­те на косъма. 


XIMENIA AMERICANA/ Морски ли­мон: Ценният екстракт от ко­­­ра­та му се използва, за да за­щи­тава чувствителния скалп. Изключително подходящ за мно­го деликатен шампоан. 


Palm Kernel/Кокосов Глю­ко­­зид: При избора на шампоан е важно, внимателно да се из­бере такъв с растителен про­изход. Ка­то този например, на­­правен от кокосово олио – изклю­чи­телно подходящ за деца и за чувствителен скалп ка­то ця­ло. 


енергия

Финото бежаво с неутрал­ни нюан­си – това са естест­вените то­нове на ак­тив­ните със­­­тавки, които отговарят на хармоничен и екологичен начин на живот. Ароматът е пер­фек­тен баланс между сла­­­­­­дост­­та на мляко и горска све­жест, в продуктите на серията.

bottom of page