top of page

Програма клуб "Лоялен клиент"

ПРАВИЛНИК на програмата "Лоялен клиент"
в клуб DAVID PROFESSIONAL

Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че проявявате интерес към нашия Клуб. По всяко време можете да се присъедините към нас чрез нашия уебсайт или чрез нашите дистрибутори. Потвърждаване на членството ще бъде карта, която ще Ви позволи да се насладите на ползите от участието Ви в Клуба.

 

Основно предназначение на Клуба е Вашата потребителската ориентация. Вие, като член на Клуб DAVID PROFESSIONAL  ни позволявате да се запознаем с интересите Ви, което ни позвалява по-добре да разберем Вашите интереси, нужди и очаквания, за да можем възможно най-добре да адаптираме нашите предложения към тях.
 

Членовете на Клуба имат достъп до специални промоции, предложения, информация за обучения.
 

По всяко време можете да се откажете от Клуба, като в този случай Вашите лични данни ще бъдат унищожени.
 

По-долу подробно описваме правилата на Клуба.

I. Предмет на Правилника и предложения на  Клуб DAVID PROFESSIONAL 

1) Настоящият документ определя:

а) формалните условия на Клуб DAVID PROFESSIONAL 

б) условията за участие в Клуб DAVID PROFESSIONAL , включително правата и задълженията на Организатора

в) Членовете на Клуба;

г) Ползите за Членовете на Клуба, като Промоции или Подаръци;

д) Принципи за осъществяване на Комуникацията.
 

2) Целта на Клуб DAVID PROFESSIONAL  е популяризиране и рекламиране на Организатора, чрез постоянно адаптиране към нуждите на индивидуалните клиенти.
 

3) В рамките на Клуб DAVID PROFESSIONAL oрганизаторът създава профили на Членовете на Клуба, анализира и прогнозира техните лични предпочитания. Това прави възможно възползване от профити, напр. специални промоции, подаръци, или информации за промоции. Създаването на профил на пълноправен Член на Клуба е необходимост, за да могат Членовете да се възползват напълно от клубните възможности.
 

II. Дефиниции

Всички термини, използвани в настоящия правилник изписани с главни букви, имат следното значение, освен ако в контекста на тяхното използване не е посочено друго: 

Клуб DAVID PROFESSIONAL  – програма за лоялност, тази програма, нейната специфичност и принципи са описани в Правилника. Клуб DAVID PROFESSIONAL  е организиран и управляван от Организатора. Целта на програмата е популяризиране и рекламиране на Организатора, увеличаване на неговата популярност, насърчаване за закупуване на продуктите му и използването на неговите услуги. Промоции или други специални оферти не могат да бъдат комбинирани, освен, ако не е предвидено друго в правилата на Промоцията, или друга специална оферта за цена или за продукт.
 

Лични данни – информация за идентифицирано, или подлежащо на идентификация физическо лице.
 

Формуляр за кандидатстване – формуляр съдържащ личните данни, попълнен от лицето, което иска да се присъедини към Клуб DAVID PROFESSIONAL.
 

Kарта – маркирана с индивидуален номер карта се издава безплатно от Организатора за Члена.

Картата потвърждава членството в Клуба и създава възможност за използването ѝ. Картата не е тип кредитна, платежна или банкова карта.
 

Член на Клуба – физическо лице или фирма, което по начин описан в настоящия Правилник се е присъединило към Клуб DAVID PROFESSIONAL, въз основа на правилно попълнен формуляр за кандидатстване. Един салон, с една фирма и един булстат се счита за един член на клуба и му се издава една карта.
 

Koмуникация – услуга, предоставяна по електронен път, основен елемент на Клуб DAVID PROFESSIONAL.

Комуникацията на Организатора до членовете на Клуба се осъществява по електронен път, под формата на телефонни съобщения – SMS-и или чрез дистрибутор. Комуникацията е свързана най — вече с новините за Промоции и специални оферти, свързани с продукти и услуги предоставяни от Организатора, включително тези посветени само за членовете на Клуба. В рамките на развитието на функционирането си , Организаторът може да осъществява комуникация и чрез други канали.
 

Oрганизатор – фирма Дейвид Постал Маркет ООД, със седалище в гр. Пловдив 4000, България, ул. „Васил Левски “ 144, вписана в Tърговски Регистър от Агенцията по вписванията към Министрество на правосъдието с  Булстат BG 825383518, имейл: davidpostalmarket@abv.bg, телефонен номер [+359 32 943305]
 

Подарък – определено от Организатора предимство в материална форма, предназначено за член на Клуба. Съществото на подаръка се определя въз основа на отделни принципи/ правила избрани от Организатора с цел на промоция и реклама, включително на негови продукти и услуги и продукти и услуги на Клуб DAVID PROFESSIONAL.

Насърчаване (Промоция) – специфични условия за продажба на продуктите на Организатора за определено време, посветени за членовете на Клуба (отстъпки, намаления, ваучери, отстъпки), регулирани в рамките на отделни принципи / правила за насърчавания, описани в тях.
 

Правилник / Договор – документ уточняващ правилата и спецификата на Клуб DAVID PROFESSIONAL и правилата за представяне и ползване на услугите, предоставяни от Организатора чрез уебсайта. Договорът определя правата и задълженията на Члена и Организатора. В обхвата на услугите, предоставяни по електронен път.
 

Уебсайтът – уебсайтът на Организатора, намиращ се на адрес https://www.davidprofessional.com
 

Технически изисквания - минимални технически изисквания, изпълнението на които е необходимо за сътрудничество с използваната от организатора система, включително попълване на онлайн формуляра за кандидатстване.
 

III. Общи разпоредби

1. Във връзка с участие в Клуб DAVID PROFESSIONAL, Организатор ще извършва следните дейности (по-долу посочените елементи са необходими за функционирането на Клуба):

а. oрганизиране на промоциите и съгласно решението си предаване на Подаръци

б. изпращане на съобщения в рамките на Комуникацията.
 

2. Клуб DAVID PROFESSIONAL се организира върху територия на Република България.

Участие на Член в Клуб DAVID PROFESSIONAL е доброволно и безплатно. Правата, произтичащи от участието в Клуба, не могат да бъдат прехвърляни от члена към Трета страна.
 

3. Членът на Клуба е задължен да участва в Клуба по начин, съотвестващ с разпоредбите на приложимото право, с разпоредбите на Правилника, както и с обичайните и правила за социално съвместно съществуване. Най-вече е дължен за:

а) предоставяне във формуляра за кандидатстване само правилни, актуални и необходими за членството данни;

б) незабано уведомяване на Oрганизатора за всяка промяна в Личните си Данни, предоставени във формуляра за кандидатстване;

в) запазване на номера на карта си в конфиденциалност (не разкриване на номера на трети лица);

г) използване на услугите и функциите на Клуб DAVID PROFESSIONAL, предоставени от Организатора по начин, който не пречи на работата на Клуба и по начин, който не е неудобен за другите членове на клуба и Организатора;

д) недоставяне и не прехвърляне в Клуб DAVID PROFESSIONAL всяко обсъждание, забранено от разпоредбите на приложимото право, и по-специално обсъждане, нарушаващо авторските права на

трети лица, или личните им права (забрана за поставяне на незаконни обсъждания);

е) непредприемане на действия като:

- предприемане на ИТ дейности или други дейности насочени към задържане на информация, която не е предназначена за Членовете на Клуба, включително данни на други членове, или намесване в правилата, или техническите аспекти на работата на Клуба;

- незаконно модифициране на съдържанието, предоставено от организатора.

Информацията за Клуб DAVID PROFESSIONAL на уебсайта или в стационарните магазини на Организатора, е само покана за присъединяване, посочена от Организатора към клиентите, a не Оферта в съответствие с разпоредбите на Гражданския кодекс.
 

IV. Сключване на договор

1. Условието за присъединяване към Клуб DAVID PROFESSIONAL е:

а) попълване на формуляра за кандидатсване по правилен, пълен, четлив и изряден начин и

предаването му на Организатора ( освен в случаи на он-лайн формуляра за кандидатстване, изисква

се кликване върху линк за активиране и активиране на акаунта на уебсайта);

в) прочитане на Правилника и приемането му;

г) получаване на карта.
 

2. След като условията за участие в Клуб DAVID PROFESSIONAL станат съвместно изпълнени, както е посочено в ал. 1 по-горе, лицето, което се е присъединило към Клуб DAVID PROFESSIONAL, става негов член.
 

3. Oрганизаторът може да направи достъпни различни, избрани от него форми на формуляра за

кандидатсване, най вече под форма на хартиена, или електронна версия (за попълване с помощ от

Уебсайт).
 

4. В рамките на развитието на функционалностите на Клуб DAVID PROFESSIONAL Организаторът може да въведе и други форми на Формуляр за Кандидатстване.
 

V. Kaрта

1. Kaртите остават собственост на Организатора, те са издават безплатно.
 

2. Член може да има само една карта.
 

3. Kартата може да бъде използвана само от члена, който е получил картата.

4. Отстъпките по картата не могат да се натрупват една с друга и/или да се комбинират с  месечните промоции на Организатора.
 

5. Условието за ползване на предимствата като Промоции, или получаване на Подаръци, е показване на карта, или предоставене на Организатора на номера на картата. Картата може да се използва от човек, който я показва всеки път
 

6. В случай на повреда, загуба, или кражба на Картата, членът е длъжен да съобщи за това събитие на Организатора (напр. на имейл: davidpostalmarket@abv.bg, телефонен номер [+359 32 943305]. Копие на картата ще бъде издадено на Члена.
 

7. Във всеки случай на прекратяване на Договора, членовете се задължават да унищожат, или да върнат картата на Организатора.
 

VI. Прекратяване на Договора

1. Продължителността на членството в Клуба е неограничена, но все пак личните данни на членовете, ще бъдат изтрити от Организатора, след изтичане на две години от последното влизане в профила извършено от член на Клуба. Ако специални разпоредби предвиждат друг срок, то се прилагат съответните разпоредби от Правилника.
 

2. Oрганизаторът може прекрати членството по всяко време (по важни причини, наречени «затворен каталог») с предизвестие от един месец. Такива важни причини могат да бъдат:

а) промяна на правните разпоредби регламентиращи предоставяне на услуги от страна на организатора, засягащи взаимните права и задължения. Промяна в тълкуването на горепосочените разпоредби в поредица от съдебни решения или препоръки издадени от съответните органи или служби;
 

б) промяна в начина на предоставяне на услуги, само поради технически или технологични причини;
 

в) промяна на обхвата, или начина на предоставяне на услугите, за които се прилагат разпоредбите на Правилника. Въвеждане от Организатора на нови, промяна или отнемане на досегашните съществуващи функционалностите, или услуги обхванати от Правилника;
 

г) сливане, разделяне или трансформиране на Организатора, или промяна на други идентификационни данни на Организатора посочени в настоящия Правилник ( в обхват необходим за актуализиране на подобни данни).

Oрганизаторът може прекрати договора в седемдневен срок с известие и/или да откаже на Член допълнителни права за използване на Клуб DAVID PROFESSIONAL, както и може напълно, или частично да ограничи достъпа на член към съдържанията за които се говори в § 9 по-долу, по важни причини т. е. В случаи на груби нарушения от страна на Члена на настоящия Правилник ( затворен  каталог), т. е. когато Член нарушава разпоредби от § 3 ап. 5 и 6 от Правилника. 

Oрганизаторът може да прекрати договора определен в параграф 2 и 3 от гореспоменатите и изпраща по електронен път, или по телефона предоставен от Члена във Формуляра за Кандидатстване.
 

д) В случай на прекратяване на договора  промоциите остават валидни за срока посочен в регламентите/ правилата отделно регулирани от Организатора

 

VII. Жалби и извънсъдебно разрешаване на спорове

1. Жалби относно Клуб DAVID PROFESSIONAL могат да бъдат изпращани до Организатора под каквато и да е форма, например на имейл за адрес : davidpostalmarket@abv.bg, телефонен номер [+359 32 943305]
 

2. Препоръчва се в жалбата си членът да предостави информация за обстоятелствата свързани с жалбата и опис на евентуалното искане, както и данни за връзка с жалбоподателя. Това ще улесни и ускори обработването на жалбата от Организатора. Изискванията на предходното изречение са само препоръки и не засягат ефективното разглеждане на жалбите подадени без

придружен опис.
 

3. Oрганизаторът ще разгледа жалбата подадена от Член, не по-късно от 14 дни от получаването ѝ освен ако законови разпоредби или регламенти изискват друго.
 

4. Участието в Клуб DAVID PROFESSIONAL не нарушава други права на Членовете най-вече тези произтичащи от качеството му на потребител.
 

5. Извънсъдебните средства за разглеждане на жалби и клиентска защита се прилага доброволно. Следните разпоредби са с информационен характер и използването на извънсъдебните средства за разглеждане на жалби не е задължително за Организатора.
 

6. Правилата за водене на производства по извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове и свързаните с това правила за задълженията на предприемачите, са посочени в правните разпоредби или в регламентите, прилагани от органите на съответните държави за разрешаване на потребителски спорове. Подробностите за възможността на Член (в качество и на потребител) от използването на извънсъдебните процедури, и достъп до тези процедури, са определени в седалищата на градските, или областни омбудсмани по въпроси защитаващи се с интересите на потребителите, техния уебсайт, или в седалищата на неправителствените организации за защита на потребителските права. Комисия за защита на потребителите в България и/или Комисията за защита на личните данни. 
 

7.Член на Клуба, който също е потребител има следните примерни възможности за използване

на извънсъдебните средства за разглеждане на жалби и получаване на обезщетение:

а) Член на клуба има право да подаде молба с предложение за уреждане на спора изникващ от сключен договор към постоянен потребителски арбитражен съд.

б) Член на клуба има право да подаде молба с предложение за уреждане на спора изникващ от сключен договор.

в)Член на клуба има право да получи безплатна помощ при разрешаване на спора с Организатора, използвайки помощ от градски или областен омбудсмани по въпроси на потребителите, или помощ от социална организация за защита на потребители,

Платформата ODR е също източник на информации за формите на извънсъдебното разрешаване на спорове, които могат да възникат между предприемачите и потребителите. 

VIII. Лични Данни

- Организаторът е едновременно администратор на личните данни на Членовете.

- Личните данни на Член на Клуба, предоставени във формуляра за кандидатстване ще бъдат обработени с цел:

− регистрация на Членовете на клуба, издаване на карти, приемане и преглеждане на жалби;

− реклама, представяне на оферти за продукти, или услуги на Организатора

− преоценка и анализ на дейността на Членовете, включително в рамките на автоматизирана обработка на личните данни (система за профилиране), пазарен и статистически анализ;

− представянето и предоставянето на определени ползи, предназначени за член на Клуба, като например специални оферти, предложения и подаръци, както и предоставянето на

рекламни съдържания за продукти /услуги от Организатора, предназначени към

предпочитанията на профилирания член, включително взетите решения по електронен път .

− Членът има право да подаде жалба до компетентния орган за защита на личните данни (Комисия

за защита на личните данни), има право на достъп до своите лични данни, има право да поиска

поправки, изтриване (право да „бъде забравен“), ограничаване на обработката им както и на

предоставянето им.
 

IX. Интелектуална собственост

Изключителните права за всички елементи, включително по смисъла от Закона за авторското право и сродните му права, предоставяни от Организаторът, служат на Организатора както и лицата с които той е сключил съответните споразумения. Членът на Клуба има право да използва горепосоченото съдържание безплатно, само за лична употреба, и с цел лична полза дадена от Клуб DAVID PROFESSIONAL. Използване на горното съдържание в друг обхват е допустимо само въз основа на писмено, изрично, предварително съгласие издадено от упълномощен за това предмет. Друг вид съгласие е нищожен.
 

X. Промяна на Правилника

1) Oрганизаторът може въведе промени в Правилника в случай на възникване най — малко една

от подадени по-долу по важни причини (наречени «затворен каталог»):

а) промяна на правните разпоредби регламентиращи предоставяне на услуги от страната на

организатора, засягащи взаимните права и задължения. Промяна в тълкуването на горепосочените разпоредби в последица от съдебни решения или препоръки издадени от съответните органи или служби;

б) промяна в начина на предоставяне на услуги, само поради технически или технологични причини;

в) промяна на обхвата или начина на предоставяне на услугите, за които се прилагат разпоредбите на Правилника. Въвеждане от Организатора на нови, промяна или отнемане на досегашните съществуващи функционалности, или услуги обхванати от Правилника;

г) сливане, разделяне или трансформиране на Организатора, или промяната на други идентификационни данни на Организатора посочени в настоящ Правилник ( в обхват необходим за актуализиране на подобни данни).
 

2) По случай на въвеждане на промени в Правилника, Организаторът публикува консолидирано

съдържание на Правилника вУебсайта. Той също така информира Членове на Клуба за промени в Правилника, чрез изпращане на имейли, SMS съобщения или чрез дистрибуторите си. Това страните признават като предоставяне на информация по начин който позвoлява на клиента да се запознае cъс съдържание на информацията.
 

3) Промяна в Правилника влиза в сила след 14 дни от дата на изпращане на информацията за нея.

Член има право да прекрати договора в рамките на 14 дни от дата на уведомяването за промени в Правилника. Това не засяга правото на Член за оттегляне от Клуб DAVID PROFESSIONAL по всяко време, без посочване на причини. Промяна на Правилника няма влияние върху Подаръци и Промоции признати или предоставени на Член, преди промяната.
 

XI. Прекратяване на членството

1. Член на Клуб DAVID PROFESSIONAL има право прекрати договора си за участие в Клуба, по всяко време подавайки съответното заявление под каквато и да е форма, например по електронна поща, на следния електронен адрес: davidpostalmarket@abv.bg или на телефонен номер +359 32 943305

 

XII. Заключителни разпоредби

1. Правилник е в сила от: 25.05.2018 г.

2. Договорът се сключва от Организаторът на български език. Записване, защита и достъп до съществените разпоредби на Договора сключен чрез Уебсайт, се осъществява чрез изпращане на електронно съобщение за имейл адрес предоставен от Член.

3. Организаторът предоставя технически и организационни мерки, съответстващи към степента на заплаха за сигурността при предоставянето на услуги чрез уебсайта. Използването на уебсайта е свързано с типични заплахи, свързани с предаването на данни с помощта на интернет, т.е. разпространение, загуба или достъп до тях от неоторизирани лица.

4. По въпроси, които не са обхванати от настоящия Правилник, се прилагат общо-приложимите разпоредби на българското право.

5. Изборът на българското право не лишава Член, който е също потребител, от правна защита. Защитата не може да бъде изключена от споразумение между Организатора и Члена. Тази правна защита, в съответствие с приложимите разпоредби ще се прилага и при липса на избор.


Приложение № 1 - образец на формуляр за отказ от договора


 

ОБРАЗЕЦ НА ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

(този формуляр трябва да бъде попълнен и върнат само при желание за отказ от договора)

− адресат: Дейвид Постал Маркет, Пловдив, ул. „Васил Левски ‘’ 144

− Аз, Ние (*) с настоящото информирам/е(*) за моето/нашето оттегляне от членство в Клуб DAVID PROFESSIONAL

− Дата на получаване на картата

− Име и фамилия на потребител(и), Фирма

− Aдрес на потребителя(ите)

- Подпис на потребителя(ите),(само ако формулярът е изпратен под хартиена форма )

Дата

 (*) ненужното се заличава

(този формуляр трябва да бъде попълнен и върнат само при желание за прекратяване на договора)

Общи условия на програмата "Лоялен клиент"

Заповядайте в програма „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ” на DAVID PROFESSIONAL и се възползвайте от нашите атрактивни отстъпки, специални предложения, промоции и новости.


Необходимо е да попълните формуляр-заявление онлайн или хартиен вариант и да го предадете на вашия дистрибутор, за да получите вашата карта. Картата става активна, след потвърждаване от ваша страна на изпратения към нас попълнен формуляр през он-лайн формата или на хартия от Вашия дистрибутор.

 

Общи условия по програма „Лоялни клиенти” на  DAVID PROFESSIONAL за издаване на карта „Лоялни клиенти”


1. Договорни страни:

Издателят на карта по програма „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ” на DAVID PROFESSIONAL е „Дейвид Постал Маркет” ООД, с ЕИК 825383518, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 144. Заявителят, наричан по-долу „КЛИЕНТ”, възлага на Дейвид Постал Маркет да издаде карта „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”. Клиент може да бъде всяко физическо или юридическо лице, закупило продукти на фирмата. Издадените карти са собственост на DAVID PROFESSIONAL и могат да бъдат изискани обратно по всяко време. Картите важат две години от датата на издаване. Фирмата може да отхвърли заявление за издаване на карта, без да посочва основания за това.

 

2. Издаване и употреба на картата:

Издаването на картата е безплатно и се извършва от DAVID PROFESSIONAL по подадено от КЛИЕНТА писмено заявление по образец, което можете да получите от вашия дистрибутор, или да попълните на интернет страницата www.davidprofessional.com . Клиентът има право да използва картата за упоменатите промоционални периоди за продукти и оборудване, НЕУЧАСТВАЩИ в други акции или намаления. Клиентската карта не е банкова карта и средство за разплащане. Kартите не могат да бъдат прехвърляни или използвани от трети лица. 

 

3. Процедура и отговорност при загуба:

Ако картата бъде загубена или открадната, КЛИЕНТЪТ трябва да уведоми за това дистрибутора или да се обади всеки работен ден от 9:30 до 17:30 на следния телефонен номер: 032/943305. На клиента ще бъде издадена нова клиентска карта, съгласно описаната процедура в т. 2. Изгубената карта ще бъде деактивирана и ако бъде намерена, тя следва да бъде предадена във фирмата. 

 

4. Блокиране на клиентска карта:

  DAVID PROFESSIONAL има право да блокира карта, за която е съобщено, че е загубена или открадната, като задължително уведомява притежателя й, на посочената от него в заявлението електронна поща.

 

5. Уведомление при промяна:

КЛИЕНТЪТ е длъжен, в писмена форма по електронна поща или чрез дистрибутора си, да уведоми при всяка промяна на неговия адрес, телефон, наименованието или на данни на фирмата. Ако фирмата не е уведомена за промяната, всички съобщения, изпратени на последния известен адрес, ще се считат за надлежно изпратени.

 

6. Промяна на общите условия:

DAVID PROFESSIONAL има правото по всяко време да променя общите условия и процедурата по предоставяне на отстъпки и промоции. Клиентите могат да бъдат уведомени за всички промени на общите условия чрез интернет страницата на www.davidprofessional.com.

 

7. Защита на личните данни:

КЛИЕНТЪТ декларира, че е съгласен всички предоставени от него данни да бъдат използвани за целите на изготвянето на маркетингови проучвания и събирането на информация от DAVID PROFESSIONAL, предоставяни на маркетингови и консултантски фирми, с които фирмата има сключени договори. При оттегляне на това съгласие, услугата по програмата „ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ” се прекратява и КЛИЕНТЪТ е длъжен да върне картата.

 

8. Обхват и допълнителни условия:

Тези общи условия се прилагат и спрямо потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, освен ако не противоречат на разпоредбите на този закон.


Компетентност: При възникване на спор се прилага българското законодателство, като спорът ще бъде отнесен до съответния компетентен съд.

bottom of page